بایگانی برچسب ها: اختلال شخصیت ضد اجتماعی

سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه

عنوان: سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه نویسندگان: فیروز فاضلی / ابراهیم کنعانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: نشریۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی، سال چهارم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده […]

بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامه فردوسی نویسندگان: شیرین صمصامی / امین حمامیان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هجدهم، […]