بایگانی برچسب ها: ابهام مکان

علل ابهام مکان در شاهنامه ی فردوسی

عنوان:  علل ابهام مکان در شاهنامه ی فردوسی نویسندگان: محمدرضا صالحی مازندرانی / تصرالله امامی / عبدالله ادیم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار  زبان و ادبیات فارسی  / استاد زبان و ادبیات فارسی / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ منبع: مجله شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ سوم، […]