بایگانی برچسب ها: آنیما

ادب غنایی در حماسه فردوسی

عنوان: ادب غنایی در حماسه فردوسی نویسنده: هانیه غفوریان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ نامۀ پارسی، شمارۀ ۵۰ و ۵۱، پائیز و زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: در این مقاله، به ادب غنایی در حماسۀ فردوسی پرداخته شده است. فردوسی، شاعر بزرگ ایران‌زمین، همانگونه که شیوا و […]

کنون زین سپس هفتخان آورم (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار )

عنوان: کنون زین سپس هفتخان آورم (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار ) نویسندگان: محمدرضا نصراصفهانی / طیّبه جعفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی، […]

تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه)

عنوان: تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر اسحاق طغیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی کاوش‌نامه سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامه […]

بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

عنوان: بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه نویسند‌گان: طیبه جعفری / زینب چوقادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال پنجم، بهار […]