بخش پادشاهی اردشیر نکوکار – شاهنامه فردوسی

پادشاهی اردشیر دوازده سال بود. اردشیر بر تخت شاهی نشسته و این تخت را امانتی می داند تا پسر برادرش شاپور بزرگ شده و تاج و تخت رابدو سپارد. اردشیر دیگران را به دادخواهی و مدارا با جهان و دوری جستن از نبرد و جنگ سفارش می کند. اردشیر ده سال حکومت کرده و در این ده سال از کسی خراج و مالیات نمی گیرد. و با رسیدن شاپور شاپور به دوازده سالگی او را بر تخت پادشاهی می نشاند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اردشیر نکوکار : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »