نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : یمن

نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یمن

شرح مکان جغرافیایی:

با این که یمن سرزمینی نسبتاً کوچک در شبه جزیره عربی بوده نام آن به فراوانی در شاهنامه آمده است برخلاف موطن اعراب که عموماً با عنوان «دشت» از آن یاد شده است (دشت سواران دشت نیزه داران و…..) در داستان فریدون که تنها از ایران و توران و روم و چین سخن رفته آمده است که مشاوران فریدون چون به جست وجوی همسر برای سه پسر خویش ایرج و تور و سلم برآمدند جز سه دختر شاه یمن کسی را شایسته همسری فرزندان او نیافتند

ز دهقان پرمایه کس را ندید                   که پیوسته آفریدون سزید

خردمند و روشن دل و پاک تن                بیامد بر سرو شاه یمن

نشان یافت جندل مر او را درست            سه دختر چنان کافریدون بجست

روابط خوب ایران و یمن در زمان پادشاهی یزدگرد اول یا بزه گر ساسانی اوج میگیرد که شاه ایران فرزندش بهرام گور را برای تربیت به نعمان و پسرش منذر در یمن می سپرد یمن از بخش هاماوران یا حمیر و شهر عدن آن سرزمین نیز در شاهنامه نام برده شده است. در مجموع میتوان گفت که یمن در عهد باستان پیوسته تحت الحمایه ایران و گاه جزئی از متصرفات آن بوده است در تاریخ هم آمده که از زمان هخامنشیان یمن به تصرف ایرانیان درآمده است.

قبلی «
بعدی »