نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گوراب

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: گورابد – گورابه

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »