نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قُلا

نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در شهر تاستی در شرق تاشکند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

کوه قُلا: کوهی بوده که کیخسرو پس از زادن از مادرش فریگیس، بنا به آمر افراسیاب به شبانان آن کوه سپرده شد تا از هویت خود آگاه نشود:

 شبانان کوه قلا را بخواند          وزان خرد چندی سخن ها براند

که این را بدارید چون جان          پاک نباید که بیند ورا باد و خاک

 اگر چنان کوهی وجود خارجی داشته باشد باید در نزدیکی های مقر افراسیاب، بهشت کنگ یا سیاوخش گرد بوده باشد.منشی زاده محل کوه قُلا را در شهر کولان، امروزه تاستی، واقع در شرق تاشکند می داند در بعضی از نسخه های خطی شاهنامه نام این کوه را قلو و قلون هم ضبط کرده اند.

قبلی «
بعدی »