نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه اسپروز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

کوه آسپروز از شاهنامه چنین برمی آید که کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم را اسپروز میخوانده اند، همان رشته کوه عظیمی که از شمال کشمیر تا غرب تبت ممتد است و دو رود بزرگ سند و گنگ از آن سرچشمه میگیرند از این کوه در شاهنامه دو جا یاد شده است اولین بار در داستان جنگ مازندران و دیگر بار در داستان فرار افراسیاب از چین به مکران و سیستان تا آب زره.

همی رفت کاووس لشکر فروز               یزد گاه بر پیش کوه اسپروز

نیاسود تیره شب و پاک روز                 همی راند تا پیش کوه اسپروز

چو برگشت خورشید گیتی فروز            بیامد دمان تا به کوه اسپروز

دومین باری که از این کوه یاد شده در داستان جنگ بزرگ و گریز افراسیاب از بهشت کنگ در ترکستان و توران زمین به چین ترکستان (چین) و از آنجا به سوی آب زره در جوار مکران است،

کوه چو با درد و با رنج و غم دید روز           بیامد دمان تا به کوه اسپروز

از این بیت برمی آید که کوه اسپروز در حد فاصل ترکستان چین با هند (پاکستان) ،کنونی وادی (سند و سیستان) بوده است. در بندهش ضمن این که کوه اسپروز یکی از شاخه های آبرسین کوه از البرز خوانده شده در معرفی محل آن هم آمده که کوه اسپروز بالای «چینستان» است. چون محل دقیق مازندران بر همگان معلوم نبوده، جای کوه اسپروز هم مبهم پنداشته شده است.

قبلی «
بعدی »