کوش نامه – بخش سیصد و سی و نهم – دادن منشور روم و توران به قارن و شاپور و بازگشت منوچهر به ایران

چو از کین ایرج بپردخت شاه

به دریا فرود آمد او با سپاه

به قارن فرستاد منشور روم

همه خاوران و همه مرز و بوم

دگر مرز توران به شاپور داد

مر او را همه مهر و منشور داد

خود و سرکشان و نریمان بهم

به ایران زمین رفت بی هیچ غم

قبلی «
بعدی »