نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کلات

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »