نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشف

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: کشف رود

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »