نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کاس رود

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: کاسه رود

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »