نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پیروزرام

نام فعلی مکان جغرافیایی :   قریۀ فیروزبهرام از دهستان غار شهر ری

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

پیروزرام: گویند پیروز فرزند یزدگرددوم پس از رفع قحطی در آغاز سلطنتش چند شارستان بنا کرد که یکی از آنها پیروز رام (مسکو: پیروزکام) بود، مقدسی آن را از توابع ری دانسته اما در شاهنامه همان شهر ری است:

  چو  پیروز  از  آن روز تنگی  برست      به آرام بر تخت شاهی نشست

یکی  شارستان   کرد:  پیروزرام      بفرمود   کو    را  نهادند  نام

     جهاندارگوینده گفت‌آن ری است    که  آرام  شاهان  فرخ پی است

این درحالی است که نام ری از زمان نوذر پیشدادی در شاهنامه آمده است (ری)، در نتیجه، پیروزرام باید در نزدیکی ری ساخته شده باشد. آقای کریمان هم به استناد دیگر منابعی که از احداث شهر پیروزرام، با فیروزرام، توسط پیروز ساسانی در ری یاد کرده اند نشان داده که آن شهر در جوار ری بوده و در حوزه غار در گوشه شمال غربی ری و جنوب غربی تهران قرار داشته است و صورت اصلی نام این شهر رام پیروز بوده که در طول تاریخ به صورت های رام فیروز، فیروز رام و فیروزبران نیز خوانده شده است و احتمالا همان قریۀ فیروز بهرام فعلی از دهستان غار در بخش ری می باشد.

قبلی «
بعدی »