پژوهش های لغوی: تُخشان؛ تصحیح واژه ای تصحیف شده در شاهنامه

عنوان: پژوهش های لغوی: تُخشان؛ تصحیح واژه ای تصحیف شده در شاهنامه

نویسند‌ه: سجاد آیدنلو

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ارومیه

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) دی ۱۳۹۲ شماره ۷

منبع: ویژه نامۀ نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) شماره هفتم، دی ۱۳۹۲

چکیده مقاله:

در این مقاله جناب آیدنلو در تلاش است تا واژه پیچان را در بیت زیر که در داستان بهرام چوبین آمده است از نظر لغوی ریشه شناسی و معنایابی نماید.

ز گفتارشان خواهر پهلوان                      همی بود پیچان و تیره روان

 

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, پیچان, بخشان, تخشان

دریافت مقاله: پژوهش های لغوی: تُخشان؛ تصحیح واژه ای تصحیف شده در شاهنامه

قبلی «
بعدی »