پژوهش های لغوی: «آب دندان و بابِ دندان»

عنوان: پژوهش های لغوی: «آب دندان و بابِ دندان»

نام نویسنده: ابولفضل خطیبی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه

تاریخ نگارش: زمستان  ۱۳۸۹ شمسی

منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان  (فرهنگ نویسی) شمارۀ سه، بهمن ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

نگارنده در تلاش است با یک بررسی تاریخی از دو کلمه آب دندان و باب دندان نشان دهد که این دو در واقع به یک معنا هستند اما واژه باب دندان از سده یازدهم به بعد مرسوم شده و قبل از آن آب دندان استفاده می شده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, آب دندان, باب دندان

دریافت مقاله: پژوهش های لغوی: «آب دندان و بابِ دندان»

قبلی «
بعدی »