نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پسا

نام فعلی مکان جغرافیایی :  فسا

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  فسا

شرح مکان جغرافیایی:

پسا از این شهر زیبا و تاریخی استان فارس که اکنون فسای خوانده میشود تنها در یک بیت از پادشاهی نوشین روان نام برده شده است. این یک بار هم ذیل توقیعات نوشین روان آمده که هر یک از موبدان از شاه سؤالی میکنند و او کتباً پاسخ میدهد

دگر گفت کای شاه نوشین روان            همیشه بدی شاد و روشن روان

به در بریکی مرد بد از نسا                   پرستنده و کاردار پسا

درم ماند بروی چو سیصد هزار             به دیوان چو کردند با او شمار

بنا بر این ضبط نسای مصرع اول بیت دوم نام یک ،شهر مثلاً نسای خراسان یا پارس و پسای مصرع دوم همان بیت نام شهر پسا یا فسای پارس است.

قبلی «
بعدی »