واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی شاپور پسر اردشیر (سی و یک سال بود)

قبلی «
بعدی »