واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود)

در تکمیل معانی واژه ها و عبارت های این بخش، از منابع زیر استفاده شده است :

لاژورد : کبود
کژی : ناراستی ، کجی ، نیرنگ ، تقلب ، دروغ
سترگ : بزرگ ، قوی ، درشت هیکل
یازیدن : اراده کردن ، قصد نمودن ، گراییدن ، متمایل شدن
ورزیدن : کار کردن ، تلاش کردن ، جهد کردن ، کوشیدن
آز : زیاد جستن ، افزون خواهی ، افزون طلبی
دخمه : سردابه ای که جسد مردگان را در آنجا نهند
کیانی : پادشاهی

قبلی «
بعدی »