نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هری

نام فعلی مکان جغرافیایی :  هرات در کشور افغانستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

هری صورت کهن و اصیل تر نام شهر و ولایت هرات کنونی واقع در غرب کشور افغانستان .است از این شهر مهم خراسان تا پیش از پادشاهی هرمزد. نوشین روان تنها دو بار یاد شده است اولین بار در اواخر داستان جنگ هاماوران کیکاووس چون باخبر میشود که افراسیاب در غیاب او به ایران حمله کرده است به مقابله با او در حدود جنوب مرو می پردازد و پس از بیرون راندن افراسیاب از ایران در چهار شهر مهم خراسان سپاهیانی را مأمور محافظت از آن شهرها می کند

به مرو و نشابور و بلخ و هری                فرستاد بر هر سوی لشکری

بعد از آن می بینیم که سیاوش در جریان لشکرکشی به سوی توران نخست نزد رستم به سیستان می رود و

ز هر سو که بد نامور لشکری               بخواند و بیامد به شهر هری

سوی طالقان آمد و مرورود                  سپهرش همی داد گفتی درود

.از آن پس تا پادشاهی هرمزد نوشین روان که روایت شاهنامه به تاریخ واقعی ایران نزدیک میشود خبری از هرات نیست. در زمان هرمزد، چون گروهی از ترکان با پیشوایی ساوه شاه و پسرش پرموده به ایران حمله کردند هرمزد بهرام چوبینه را مأمور دفع حملۀ ایشان کرد و جنگ آنها از حدود هرات شروع شد. بدین سبب بیشترین یاد کرد از هرات در ضمن همان جنگها دیده میشود

قبلی «
بعدی »