نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هاماوران

نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

هاماوران این سرزمین که یکی از داستان های بلند پادشاهی کیکاووس به نام جنگ هاماوران در آن روی داده و در نهایت به همسری شاهدخت آن سرزمین سودابه با کیکاووس انجامیده است صورتی از حمیر یا حمر است که نام بخشی از جنوب یمن بوده است. در داستان مزبور آمده است که کیکاووس از مکران در جنوب غرب کشور پاکستان کنونی هزار فرسنگ را در دریا (زره) پیمود تا به نزدیک بربر و مصر و هاماوران رسید

به دست چپش مصر و بربر به راست       زره برمیانه بر آن سو که خواست

به پیش اندرون شهر هاماوران               به هر گوشه ای بر سیاهی گران

این ابیات نشان میدهند که در نظر سامان دهندگان داستان های شاهنامه هاماوران در جنوب یمن امروزی قرار داشته است. غرض از زره در ابیات مزبور هم خلیج عدن یا دریای سرخ است، بنا بر شاهنامه شاهه شهر مرکزی کشور هاماوران بوده است.

 

قبلی «
بعدی »