نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نوند

نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کوه نیشابور محل آتشکده بُرزین مهر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

نوند:این نام تنها یکبار در داستان رستم و هفت گردان آمده و طبق شاهنامه در محل آذربرزین مهر قرارداشته و به زعم شهیدی نوند باید تصحیف نام ریوند باشد که محل آن آتشکده است. البته نسخه بدل های این نام دردفتر دوم شاهنامۀ پیرایش نخست خالقی مطلق نام ریوند را ثبت نکرده اند.

با توجه به نبود نام نوند در جغرافیای خراسان و تعیین مکان این جایگاه در شاهنامه حدس شهیدی پذیرفتنی می نماید. یاقوت نیز نام ریوند را به صورت نوند یکی از کوه های نیشابور دانسته است.

در آغاز داستان رستم و هفت گردان آمده است:

شنودم که روزی گوبیلتن          یکی سور کرد از در انجمن

به جایی کجا نام او بد نوند        بدوی اندرون کاخ های بلند

کجا آذر بُرزبُرزین کنون           بدانجا فروزد همی رهنمون

گروهی معتقند با توجه به این توصیف، آتشکده برزین مهر در جایی آباد قرار داشته است، نه بر روی تپه و کوهی، مانند محلی چون ریوند، که اهالی سبزوار معتقدند آتشکدۀ مزبور آنجا بوده است.

قبلی «
بعدی »