نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران

عنوان: نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران

نام نویسندگان: دکتر حسینعلی قبادی / سید علی قاسم زاده

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مدرس

تاریخ نگارش: تابسان ۱۳۸۷ شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو شصت هفت، زمستان ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

کوشش مستشرقان برای شناخت بیشتر ایران،توجه آنان را به شاهنامه برانگیخته و پژوهش های ارزنده آنان نتایج سودمندی را عاید ایرانیان کرده است. با دقت در نظریات آنان، حقایقی از نیات پیدا و پنهانشان آشکار می شود که اساساً کمتر بدان توجه شده است. پی گیری پاسخی مناسب برای مسئله هایی چون«تلقی ها و دریافت های عرضه شده در تحقیقات مستشرقان، بازتاب واقعی از ایران و حماسه ملی آن است یا تصویری مغشوش و مغرضانه؟» «محققان غربی در پی اثبات یا تلقین کدام جنبه از جنبه های شاهنامه اند، معرفت یا هویت؟ یا هیچ کدام از آن دو؟»،«تحقیقات مستشرقان همسو با نیات سیاستمداران غربی یا احیاناً اثبات پیش زمینه های سیاسی آنان بوده یا صرفاً به عشق علم اندوزی و جستجوگری های مطالعاتی و علم برای علم؟ یا تلفیقی از این دو؟»، نگارندگان را برآن داشته تا با روشی توصیفی- تحلیلی با استناد به آثار و اظهارنظرهای مستشرقان انگلیسی،آلمانی و فرانسوی درباره فردوسی و شاهنامه او، به نقد و تحلیل اندیشه ها و مقایسه آنها بپردازند و با توجه به تفاوت ماهوی نگرش شاهنامه پژوهان روسی و حوزه شوروی سابق و هراس از گستردگی پژوهش و افزودگی بر حجم مطالب، نظریات آنان را از گستره تحقیقی این مقاله خارج کنند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, شرق شناسی غربی, هویت و معرفت شرقی, ایران‌شناسی

دریافت مقاله: نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران

قبلی «
بعدی »