نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : لاوُن

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار هریررود

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

لاؤن: محل یکی از جنگ های ایران و توران بوده که از آن با عنوان جنگ پشن ولاون یاد شده است. اما مسکو این عنوان را حذف کرده است. در این جنگ چون پیروزی از آن تورانیان است و هومان قهرمانی هایی از خود نشان می دهد، در ادامه این داستان و در داستان های بعدی اشاراتی به جنگ اون می شود. این که لاون کجا بوده، دقیقا معلوم نیست، اما چون جنگ مزبور پس از جنگ های گروگرد و کاسه رود و عقب نشینی ایرانیان به کنار رود شهد یا هریرود، و قبل از جنگ بازده رخ در محل گنابد یا شهر گناباد روی می دهد. لاون باید جایی در حواشی هریرود – کاسه رود (شاید در نزدیکی پشن = پوشنگ؟) بوده باشد. برخی محققان آن را تصحیف «لاوکند» می دانند که از شهرهای ختل در نزدیکی جیحون بوده و در سرزمین توران از شهرهای سرحد خراسان محسوب می شده است.

به لاوُن مرا دیده یی روز جنگ    بدآورد با تیغ هندی به چنگ

به لاوُن به جنگ آزمودی مرا      به  آوردگه  بر  ستودی  مرا

قبلی «
بعدی »