نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قنوج

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ایالت اوتار پرادش هند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

قنوج نام شهری مهم و نیز ولایتی شبه کشور واقع در کنار یکی از شاخه های رود گنگ در نیمه شمالی هند بوده است. بدین سبب نام آن به فراوانی در شاهنامه چه مستقل و چه با نام حاکم آن رای قنوج آمده است. فردوسی در دیباچۀ شاهنامه ذیل ستایش محمود گفته است که شبی در خواب شمعی درخشنده دیدم چون از چیستی و کیستی آن پرسیدم یکی مرا گفت

کاین شاه روم ست و هند                   ز قنوج تا پیش دریای سند

   که ایران و توران ورا بنده اند                  به رای و به فرمان او زنده اند

پیداست که فردوسی با این ابیات خواسته پهنای قلمرو سلطان محمود را با اغراق نشان دهد در متن شاهنامه حدود ۲۳ بار از قنوج یاد شده که ۱۴ مورد آن مربوط به پادشاهی بهرام گور است قنوج اینک شهری در ایالت اوتار پرادش هند با مرکزیت شهر کانپور در شمال غرب آن است.

 

قبلی «
بعدی »