فرامرز نامه – بخش ۷۹ – جواب دادن فرامرز

چنین داد پاسخ شه نیمروز

در شست کافی و زرد است روز

ده و دو دریچه در او جست نیز

ازین در بدین در خرد جست نیز

نیارد برون رفتن از آسمان

چو بشنید زو این سخن بدگمان

سرافکند و خیره شد از گفتگوی

از آن کان نبد این سخن جفت اوی

قبلی «
بعدی »