فرامرز نامه – بخش ۷۸ – سؤال کردن برهمن

دگر گفت کای نوجوان برهمن

بپرسم یکی داستان کهن

شنیدی همه خانه سال خورد

درستی فتاده همه زرد زرد

ده ودو دریچه در این کنگره

از این در بدان در درش در شده

ازین در بدان در دواند درست

نگردد زتک دایما هیچ سست

نه راه برون دارد از پنجره

گهی برقرارست و گه بر دره

بدان سان که باشد همی سال وماه

که پوید نیاساید ازتیر راه

قبلی «
بعدی »