فرامرز نامه – بخش ۷۷ – جواب دادن فرامرز

به پاسخ بدو گفت کز بخردی

نباشد جز افسانه ایزدی

مثل ها زدی گشت امروز کار

عمل گرفرستی سوی کردگار

ازین در شود نام فردا عمل

چو گشتی ز فردا درآید اجل

خرد خواند او را یکایک به نام

تو برخیز زین پایه برتر خرام

قبلی «
بعدی »