فرامرز نامه – بخش ۷۶ – سؤال کردن برهمن

جهان دیده پیرش چنین گفت باز

که ای شیر جنگ آور و سرفراز

ز دی و ز امروز و فردا و پس

چه در گوهر و سر چه داری هوس

چه گویی ز دانش برین هر چهار

گرت رای خیزد به من برشمار

خردمند زین در چه گوید همی

وزین روز دیدن چه جوید همی

قبلی «
بعدی »