فرامرز نامه – بخش ۶۶ – پیغام فرستادن طهمور اروند به نزدیک کید

در این بود دستور کید بزرگ

که آمد فرستاده همچو گرگ

زنزدیک طهمور اروند شاه

سخن ها بسی گفت زان بارگاه

که زنهار تا دل نپیچی ز درد

مکن جنگ و پیرامن بد مگرد

که خورشید با او نتابد به جنگ

سپهدار،شیر و سپه چون پلنگ

بکشت و ببخشید مان سر به سر

کلاه و قبا داد و زرین کمر

به شادی همه شب بدو می خوریم

ابا بربط و رود و رامشگریم

گر او را بدین سان ببینی به بزم

بدانی که او با نه خوبست رزم

به پیش آی وخواهشگری پیشه کن

وز آن پیش کار وی اندیشه کن

دل پاکش از بد تهی است و جنگ

خرد دارد و مردی و هوش و سنگ

گر او را چو نوشاد بندی کمر

همت گنج ماند همت تاج وزر

وگر سر بپیچی،در افتی به رنج

نه سرماند و تاج و نه تخت و گنج

مکن رزم با پهلوان کم ستیز

که در دودمان افتدت رستخیز

یکایک چو بشنید کید این پیام

به جا ماند شمشیرش اندر نیام

به خواهشگری مهتران را بخواند

در گنج بگشود و زر برفشاند

فرستاد زین گونه برگ بزرگ

به نزدیک آن پهلوان سترک

ز دیبا و دینار و خز و حریر

زر و گوهر و مشک و تاج و سریر

به پیش اندرون پاک دستور شاه

بیامد بر پهلوان سپاه

زگردن کفن ها درآویخته

زنرگس به گل خون دل ریخته

همه دل نهاده به خواهشگری

زسر دور کرده یکایک سری

فرامرز بخشید وبنواختشان

به نزدیک خود جایگه ساختشان

قبلی «
بعدی »