فرامرز نامه – بخش ۶۵ – سؤال کردن فرامرز آخر کار

به پاسخ بدو گفت کای سرفراز

ببایدت بردن مرو را نماز

چو فرزند گشتاسب را سر نهی

بماند به تو تاج و تخت مهی

وگر سر بپیچی گزند آیدت

سرنامور زیر بند آیدت

قبلی «
بعدی »