فرامرز نامه – بخش ۶۲ – سؤال کردن فرامرز

بپرسید زان پس دل آشفته گرد

کزین دار شش در چه خواهیم برد

درو گنج و گوهر فراز آوریم

تهیدست زین پس چرا بگذریم

از این رنج و این گنج، انجام چیست

وزین پادشاهی،همه کام چیست

به پاسخ بدو گفت کز شش دری

برد زین همه نام نیک اختری

در این پادشاهی وآباد گنج

که داری نداری بجز درد و رنج

به منزل چو شد رسته کوس و رحیل

نه تیغت به کارست و نه ژنده پیل

الف چون شمرده شد این جان پاک

بپرده همه تن فتد در مغاک

نماند بجز نام و نیکی و دروی

بنالید زان نامور جنگجوی

قبلی «
بعدی »