فرامرز نامه – بخش ۶۰ – سؤال کردن فرامرز

دگر گفت کای مهتر پاک زیست

بگویی که روشن تر از شید چیست

به پاسخ بدو گفت تا بنده ای

زخورشید،رخشنده تر دیده ای؟

به پاسخ بدو گفت پس هوشمند

زخورشید،روشن تر و دل پسند

دل پاک و صافی زخورشید به

بدو در توان بستن امید به

دل تیره و زشت وناهوشیار

نیرزد به چیز ار بود صدهزار

قبلی «
بعدی »