فرامرز نامه – بخش ۵۹ – جواب دادن برهمن

به پاسخ بدو گفت پیر گزین

که آرام در زیر تیغت زمین

به گیتی فراتر زعدل کیان

ندانم به عالم چه بندد میان

فراخی به کیهان بود داد کی

که تنگی نسازد به گیتیش پی

شهی را که نه داد باشد نه دین

به گیتی نباشد ورا آفرین

دگرداد و دینش برآید زکاخ

شود ایمن آنگه جهان فراخ

شهی کو ز داد و دهش شد تهی

از آن شه بسی بهتر آمد رهی

قبلی «
بعدی »