فرامرز نامه – بخش ۵۸ – سؤال کردن فرامرز

دگر گفت کای پیر با آفرین

به همت جهان کرده زیر نگین

زمیدان و وادی و بستان و کاخ

چه باشد کزین پیش باشد فراخ

بزرگ و فراخی گره هیچ چیز

نباشد به گیتی چه دانیم نیز

قبلی «
بعدی »