فرامرز نامه – بخش ۵۷ – جواب دادن پیر برهمن فرامرز را

بدو گفت دانای هندوستان

که ای شمع جمع همه سیستان

درختی که فوق ثریا بود

زهر چیز برتر به بالا بود

نباشد بجز همت ای هوشمند

که فیروزگر هست همت بلند

گشاده به همت شود کار تو

زهمت شود تیز بازار تو

چو یزدان به همت شود رهنمای

تو بی همت اندر زمانه مپای

تو گر کوتهی،دار همت بلند

زهمت به جایی رسد هوشمند

قبلی «
بعدی »