فرامرز نامه – بخش ۵۶ – سؤال کردن فرامرز از پیر برهمن

دگر گفت کای بحر دانشوری

تو فرهنگیان را یکایک سری

درختی شنیدم همه برشده

زاشیا یکایک فراتر شده

ندانم چه باشد بدان سان بلند

بود روشن این شاخ،بر هوشمند

قبلی «
بعدی »