فرامرز نامه – بخش ۱۰۶ – بخشیدن کیخسرو ، رای هندی را به فرامرز

سپیده چو از باختر زد درفش

چوکافور شد روی چرخ بنفش

زمین،تازه شد کوه چون سندروس

زدرگاه برخاست آواز کوس

فرامرز با رستم پهلوان

برفتند نزدیک شاه جهان

فرامرز در باره شاه شد

سخن گفتن شاه همراه شد

که با من نکویی بسی کرد رای

هنر در دل خویشتن کرد جای

بدان گه که من اوفتادم برش

یکی نامداری ببد لشکرش

بسی نیکویی ها از او دیده ام

به دانش مر او را پسندیده ام

کنون چشم دارم زشاه جهان

که بخشد برو ملک هندوستان

بدان کو مرا دوستداری نمود

نباید بدو رنج و خواری نمود

چو بشنید شاهنشه دادگر

ورا گفت بخشیدمش سربه سر

ببر همچنانش به هندوستان

به سوی بر و بوم جادوستان

به خوبیش بر تخت شاهی نشان

از ایدر فراوان ببر سرکشان

که آن بوم و بر تا به دریای چین

به شاهی تو را دادم ای پاک دین

به خوبی بساز و میازار کس

نه از کارداران برنجید بس

کشاورز را نیکی آور به جای

زتو نام باید که ماند به جای

فرامرز،روی زمین داد بوس

بدو گفت ای شاه با پیل وکوس

یکی بنده ام پیش تختت به پای

چنان چون بفرمایی آرم به جای

شه هندوان را طلب کردشاه

بدو خلعتی داد زیبای گاه

نوازید بسیار و اندرزکرد

سپهدار هندی آن مرز کرد

بدو گفت من شاه را بنده ام

به فرمان و رایش سرافکنده ام

نپیچم من از چاکران تو سر

گرم دیده خواهند ای نامور

زمین را ببوسید وآمد به در

ره هند را تنگ بسته کمر

از آن پس که آمد برون شاه هند

سپهبد فرامرز نیکی پسند

ورا بر در خیمه خویشتن

ابا نامداران یکی انجمن

به می خوردن اندر نشستند شاد

یکی شب ببودند تا بامداد

چوخورشید بر چرخ بگذارد پای

خروش جرس خاست با بانگ نای

روان شد فرامرز با رای هند

سوی شهر خود از ره مرز سند

چو تنگ اندرآمد سوی هندوان

یکی آگهی آمد از پهلوان

که بر هندوان دیگری خسرو است

شهنشاهی ونامداری گو است

سرافراز مردی مهارک به نام

سپهدار و گردنکش وخویش کام

از آن گه که آن پهلوان سترگ

ازیدر بشد نزد شاه بزرگ

بزرگان هندوستان همچنان

گزیدند شاهی دلیر و جوان

نشاندند بر تخت و بر تاج زر

به فرمانش بستند یکسر کمر

همه عهد کردند مردان هند

بزرگان و گردان و شیران سند

که گر تیغ بارد به ما از سپهر

نسازیم با رای از روی مهر

همانا که کیخسرو از راه کین

ورا کرده باشد نهان در زمین

وگر زنده باشد در این بارگاه

نه دیهیم یابد نه تخت و نه گاه

چو این گفته بشنید مردی ژیان

شگفتی نمودش بیامد دمان

بر رای هند این سخن بازگفت

چو بشنید از او رای پاسخ بگفت

که آن بدرگ بدتن بدنژاد

مهارک که بر نخت من کرده یاد

یکی بنده ای بود باب مرا

پرستنده خاک و آب مرا

زفرمان من شاه کشمیر بود

بدان کشور و مرز،او میربود

من از جان گرامی ترش داشتم

سراو زهرکس برافراشتم

کنون او ز بدخویی و بد تنی

پدیدار کرده است اهریمنی

ره ایزدی هشت و از راه شد

چو بد گوهری کرده گمراه شد

نکو گفت دانای آموزگار

که از بدگهر،چشم نیکی مدار

به نوش ار کسی زهر را پرورد

مه و سال ها رنج و سختی برد

سرشتش دهد از می واز انگبین

به کام اندرش شیر و ماء معین

سرانجام،راز آشکارا کند

همان گونه خویش پیدا کند

فرامرز گفت ای جهان دیده شاه

توزان بدکنش،دل مگردان ز راه

به توفیق دادار فیروزگر

زتختش نگون اندرآرم به سر

یکی نامه باید نوشتن بدو

به نامه شود گونه این گفتگو

اگر رام گردد بدین بارگاه

بیاید سپارد تو را جایگاه

وگرنه به گرز وبه شمشیر تیز

برانگیزم از جان او رستخیز

بدو رای گفتا که فرمان،توراست

دلم بسته رای وفرمان،توراست

قبلی «
بعدی »