نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  فرات

نام فعلی مکان جغرافیایی :  فرات

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

فرات (رود) از این رود نامی عراق یا سورستان و سواد چند بار در شاهنامه هم به عنوان رود و هم ناحیه و حواشی رود نام برده شده است. نام فرات اولین بار در داستان «همای چهر» دختر بهمن اسفندیار ،آمده که گوید چون وی از پدرش حامله شد پس از زادن پسر که همان داراب بود او را در صندوقی نهاد و گفت تا به آب فرات رها کنند

ز پیش همایش برون تاختند      به آب فرات اندر انداختند

در ادامه همان داستان همای آمده است

که یزدان پسر داد و نشناختم     به آب فرات اندر انداختم

 

پس از آن در پادشاهی دارا، فرزند داراب همای و هنگام حمله اسکندر به ایران آمده است که دارا از پارس (اصطخر) به قصد حمله به روم به نزدیک آب فرات لشکر برد.

چو بشنید دارا که لشکر زروم      بجنبید آمد بدین مرز و بوم

برفتند از اسطخر چندان سپاه       که از نیزه بر باد بربست راه

همی داشت از پارس آهنگ روم    که ایران گذارد به آباد بوم

   چو آورد لشکر به پیش فرات            سپه را عدد بیش بود از نبات

در ادامه هم آمده است که دارا برای مقابله با اسکندر لشکر خویش را از رود فرات گذراند

جهاندار دارا سپه برگرفت              جهان چادر قیر بر سر گرفت

    بیاورد لشکر ز رود فرات                 به هامون سپه بود بیش از نبات

سکندر چو بشنید کامد سپاه          بزد کوس و آورد لشکر به راه

بعد هم آمده است که ایرانیان شکست خوردند و از رود فرات گذشتند و گریختند

پس از آن در زمان پادشاهی اردشیر ساسانی گوید که وی شش شهر ساخت که دو تای آنها در بوم میشان و کنار رود فرات و ظاهراً شهر انبار بود.

دو بر بوم میشان و رود فرات      پر از چشمه و چارپای و نبات

در بقیه شاهنامه سه بار دیگر از آب فرات نام برده شده است.

فرات از رودهای مهم ،ترکیه سوریه و عراق است که از نزدیکی کوه آرارات در ترکیه سرچشمه میگیرد و در نهایت پس از پیوستن به رود دجله اروندرود را تشکیل میدهد و به خلیج فارس می ریزد.

 

قبلی «
بعدی »