شهریار نامه – بخش صد و بیست و سوم – کشته شدن شیر در نخجیر گاه بدست شهریار گوید

سپهبد چو آن دید بر کرد اسب

برشیر آمد چو آذر گشسپ

از آن تیز تک آهوی شیر گیر

فرو جست آن گرد شمشیرگیر

یکی حمله آورد برشیر نر

چو دید آن چنان شیر پرخاشخور

بزد بر زمین چنگ برخاست کرد

چو ابر خروشان بدو حمله کرد

بزد چنگ . . .

. . .

قبلی «
بعدی »