شخصیت های شاهنامه – گرشاسپ جم

چپ لشکرش را بگرشاسپ داد – ابر میمنه سام یل با قباد

نام : گرشاسپ

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

گرشاسپ از پهلوانان مقدم شاهنامه بوده و در زمان فریدون او در کنار معدود پهلوانانی چون شاپور، سام‌نریمان و قارن‌رزم‌زن یاد می‌گردد.

لیست اشعار :

بخش ۱۴ – فریدون

بخش ۱۹ – فریدون

قبلی «
بعدی »