شخصیت های شاهنامه – گرزم (گشتاسپ)

یکی سرکشی بود نامش گرزم – گوی نامجو آزموده به رزم

نام : گرزم

محل مرگ گرزم : نبرد دوم ارجاسپ تورانی بدست سپاهیان توران

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

گرزم نام یکی از جنگاوران و پهلوانان ایرانی در دستگاه گشتاسپ است که به اسفندیار حسادت ورزیده و از او نزد گشتاسپ بدگویی می کند. صحبت های او در گشتاسپ اثر کرده و در نهایت منجر به زندانی شدن اسفندیار میگردد. گرزم در نبرد دوم بین ارجاسپ تورانی و گشتاسپ بدست سپاهیان ارجاسپ کشته می شود.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۲

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۲

قبلی «
بعدی »