شخصیت های شاهنامه – کی آرمین

چهارم کجا آرشش بود نام – سپردند گیتی به آرام و کام

نام: کی آرمین

نام های دیگر : همچنین در برخی از نسخه‌ها بجای آرمین، آرش آمده است

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به فریدون می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر  کی آرمین : کیقباد

برادران کی آرمین : کیکاوس، کی آرش، کی پشین

توضیحات شخصیت :

آرمین یا ارمین یا کی آرمین(به انگلیسی: Kei armin)، در شاهنامه نام چهارمین پسر کیقباد است. آرمین از نژاد فریدون شمرده شده‌است.

لیست اشعار :

کیقباد – بخش ۵

قبلی «
بعدی »