شخصیت های شاهنامه – شیدوش

پس پشت شیدوش یل با درفش – زمین گشته از شیر پیکر بنفش

نام : شیدوش

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان

تبار : تبار پدری به کشواد

ویژگی‌های شیدوش : پرچم دار سپاه گودرز

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر شیدوش : گودرز

برادران شیدوش : گیو، بهرام، هجیر، رهام

توضیحات شخصیت :

شیدوش در شاهنامه پسر گودرز برادر بهرام و گیو و رهام و هجیر و نستوه و شهربانو ارم بود. پهلوان ایرانی و از سران سپاه ایران در جنگ با تورانیان در دوران پادشاهی فریدون و نوذر و کیکاووس و کیخسرو بود.

لیست اشعار : 

بخش ۱۳ – فریدون

پادشاهی نوذر – بخش ۶

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱

داستان سیاوش – بخش ۱۴

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »