شخصیت های شاهنامه – شیداسپ

پس آزاده شیدسپ فرزند شاه – چو رستم درآید به روی سپاه

نام : شیدسپ

محل مرگ شیدسپ : بدست ترکان در جنگ اول گشتاسپ با ارجاسپ

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر شیدسپ : گشتاسپ

برادران و خواهران شیدسپ : افراسیاب هما و ماه آفرید

توضیحات شخصیت :

پسر گشتاسپ پادشاه کیانی که در نبرد اول گشتاسپ با ارجاسپ رشادتهای زیادی نمود و بسیار از تورانیان بکشت اما درهنگام برگشت یکی از سرداران تورانی با تیر او را می زند.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »