شخصیت های شاهنامه – شاپور پهلوان

روان شد ز درگاه شاپور گرد – فرستادهٔ سلم را پیش برد

نام : شاپور

محل مرگ شاپور : در نبرد نوذر با افراسیاب بدست افراسباب کشته شد

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر شاپور : نستوه

توضیحات شخصیت:

شاپور پهلوان ایرانی است که در نبرد با افراسیاب همراه با نوذر شرکت می کند او از زمان فریدون حضور داشته و در دربار فریدون نقش پرده دار را ایفا می کرده به نحوی که او فرستاده سلم را به نزد فریدون راهنمایی می کند. شاپور در نهایت بدست افراسیاب کشته می شود.

لیست اشعار :

بخش ۱۳ – فریدون

پادشاهی نوذر – بخش ۶

قبلی «
بعدی »