شخصیت های شاهنامه – تلیمان (پهلوان)

چپ شاه گرد تلیمان بخاست – چو شاپور نستوه بر دست راست

نام : تلیمان

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

تَلیمان، در شاهنامه  از پهلوانان روزگار فریدون است که در کین خواهی ایرج شرکت داشت. وی همچنین در نبرد نوذر و افراسیاب هم حاضر بود.

لیست اشعار :

بخش ۱۴ – فریدون

پادشاهی نوذر – بخش ۶

قبلی «
بعدی »