شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی گشتاسپ (صد و بیست سال بود)

 

 

مهمترین شخصیت های شاهنامه در بخش پادشاهی گشتاسپ : 

شخصیت های شاهنامه – ارجاسپ

شخصیت های شاهنامه – اردشیر گشتاسپ

شخصیت های شاهنامه – اسفندیار

شخصیت های شاهنامه – بستور

شخصیت های شاهنامه – بهمن

شخصیت های شاهنامه – بیدرفش

شخصیت های شاهنامه – پشوتن

شخصیت های شاهنامه – جاماسپ

شخصیت های شاهنامه – خشاش

شخصیت های شاهنامه – زال

شخصیت های شاهنامه – زرتشت

شخصیت های شاهنامه – زریر

شخصیت های شاهنامه – شیداسپ

شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد

شخصیت های شاهنامه – کتایون

شخصیت های شاهنامه – کهرم (گشتاسپ)

شخصیت های شاهنامه – گرامی

شخصیت های شاهنامه – گرزم (گشتاسپ)

شخصیت های شاهنامه – گرگسار

شخصیت های شاهنامه – گشتاسپ

خصیت های شاهنامه – لهراسپ

شخصیت های شاهنامه – محمود

شخصیت های شاهنامه – مهرنوش

شخصیت های شاهنامه – نوش آذر

شخصیت های شاهنامه – هما

قبلی «
بعدی »