شخصیت های شاهنامه – بخش داستان خاقان چین

 

 

مهمترین شخصیت های شاهنامه در بخش داستان خاقان چین : 

شخصیت های شاهنامه – اشکبوس

شخصیت های شاهنامه – افراسیاب

شخصیت های شاهنامه – الوای

شخصیت های شاهنامه – بارمان

شخصیت های شاهنامه – بازور

شخصیت های شاهنامه – برزین

شخصیت های شاهنامه – برزین

شخصیت های شاهنامه – بهرام

شخصیت های شاهنامه – بیژن

شخصیت های شاهنامه – بیوردکاتی

شخصیت های شاهنامه – پولادوند

شخصیت های شاهنامه – پیران

شخصیت های شاهنامه – پیلسم

شخصیت های شاهنامه – توس

شخصیت های شاهنامه – چنگش

شخصیت های شاهنامه – خسرو

شخصیت های شاهنامه – رویین

شخصیت های شاهنامه – رهام

شخصیت های شاهنامه – زنگه

شخصیت های شاهنامه – زواره

شخصیت های شاهنامه – ساوه

شخصیت های شاهنامه – شنگل

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

شخصیت های شاهنامه – طوس

شخصیت های شاهنامه – غرچه

شخصیت های شاهنامه – فرامرز

شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد پسر ویسه

شخصیت های شاهنامه – فرطوس

شخصیت های شاهنامه – فرهاد

شخصیت های شاهنامه – فریبرز

شخصیت های شاهنامه – کاتی

شخصیت های شاهنامه – کافور

شخصیت های شاهنامه – کاموس

شخصیت های شاهنامه – کلباد

شخصیت های شاهنامه – کهارکهانی

شخصیت های شاهنامه – کهرم

شخصیت های شاهنامه – کیخسرو

شخصیت های شاهنامه – گرازه

شخصیت های شاهنامه – گرسیوز

شخصیت های شاهنامه – گرگین

شخصیت های شاهنامه – گروی

شخصیت های شاهنامه – گروی زره

شخصیت های شاهنامه – گلباد جنگی

شخصیت های شاهنامه – گودرز

شخصیت های شاهنامه – گیو

شخصیت های شاهنامه – لهاک

شخصیت های شاهنامه – منشور

شخصیت های شاهنامه – میلاد

شخصیت های شاهنامه – نستوه

شخصیت های شاهنامه – نستیهن

شخصیت های شاهنامه – نهل

شخصیت های شاهنامه – هومان

قبلی «
بعدی »