شخصیت های شاهنامه – اجناس

چو اجناس با ویسه در میمنه – سرافراز هر یک گو یک تنه

نام : اجناس

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

اجناس سردار تورانی است که در کنار ویسه در جنگ با سپاه ایران شرکت داشت.

قبلی «
بعدی »