شام: غرض سرزمینی کهن در غرب قارۀ آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه در حد فاصل روم شرقی و مصر و عراق است، که اینک عمده آن شامل کشور سوریه و نیز لبنان است. در ادوار تاریخی شامل سوریه، لبنان، بخش بزرگی از اسرائیل و اردن، و بخش هایی از شمال جزیره العرب بوده است.

سرزمین شام از ۳۰۰۰سال قبل از میلاد با ورود آموی ها سابقۀ سکونت دارد و درۀ فرات حاصلخیزترین بخش این سرزمین و از مراکز عمدۀ کشاورزی است.

از این دیار اولین بار در داستان جنگ هاماوران چنین نام برده شده است:

         یکی با گهر مرد با گنج و نام       درفشی برافراخت از مصر و شام

همی تاخت اندر پی شاه شام      بینداخت  از  باد  خمیده خام

پس از آن، در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف ساسانی آمده است که وی شهری به نام پیروزشاپور در شام بنا کرد. آخرین بار هم در پادشاهی نوشین روان می خوانیم:

جهاندار بیدار لشکر براند           به شام آمد و روزگاری بماند

قبلی «
بعدی »